راه های ارتباطی :

تربیت دانش آموزانی توانمند بر پایه خودباوری از عزت نفس و اعتماد به نفس بالا

آدرس :

یزد، امام شهر، خیابان شیخ کلینی، خیابان شهید هاشمی نژاد

تماس :

035-35253042  |  035-35253043

035-35251850