موسسه آموزشی آموزگار

درباره ما

تربیت دانش آموزانی توانمند بر پایه خودباوری از عزت نفس و اعتماد به نفس بالا

 

تربیت دانش آموزانی توانمند بر پایه خودباوری از عزت نفس و اعتماد به نفس بالا

درباره موسسه آموزگار

نتیجه تلاش ها و برنامه ریزی های هوشمندانه برای چشم انداز چندین ساله ی ما، مجموعه ای است با ۳۰۰۰ متر زیربنا و ۳۶ نفر پرسنل که در راستای آموزش و تربیت دانش آموزانی توانمند بر پایه خودباوری از عزت نفس و اعتماد به نفس بالا می باشد. مجموعه آموزگار با داشتن فضاهایی مناسب جهت برگزاری کلاس های مهارت محور با هدف افزایش دقت و تمرکز، خلاقیت و آموزش های اختصاصی با محوریت هوش های چندگانه گارنر (هوش کلامی، عاطفی ،منطقی و…) توانسته است گام های بلند در پرورش دخترانی مستقل ، آینده ساز و مسئولیت پذیر بردارد.

درباره موسسه آموزگار

نتیجه تلاش ها و برنامه ریزی های هوشمندانه برای چشم انداز چندین ساله ی ما، مجموعهای است با ۳۰۰۰ متر زیربنا و ۳۶ نفر پرسنل که در راستای آموزش و تربیت دانش آموزانی توانمند بر پایه خودباوری از عزت نفس و اعتماد به نفس بالا می باشد. مجموعه آموزگار با داشتن فضاهایی مناسب جهت برگزاری کلاس های مهارت محور با هدف افزایش دقت و تمرکز، خلاقیت و آموزش های اختصاصی با محوریت هوش های چندگانه گارنر (هوش کلامی، عاطفی ،منطقی و…) توانسته است گامهای بلند در پرورش دخترانی مستقل ،آینده ساز و مسئولیت پذیر بردارد.

مجموعه آموزگار با داشتن فضاهایی مناسب جهت برگزاری کلاس های مهارت محور با هدف افزایش دقت و تمرکز، خلاقیت و آموزش های اختصاصی با محوریت هوش های چندگانه گارنر (هوش کلامی، عاطفی، منطقی و…) توانسته است گامهای بلند در پرورش دخترانی مستقل ،آینده ساز و مسئولیت پذیر بردارد.

مجموعه آموزگار با داشتن فضاهایی مناسب جهت برگزاری کلاس های مهارت محور با هدف افزایش دقت و تمرکز، خلاقیت و آموزش های اختصاصی با محوریت هوش های چندگانه گارنر (هوش کلامی، عاطفی، منطقی و…) توانسته است گامهای بلند در پرورش دخترانی مستقل ،آینده ساز و مسئولیت پذیر بردارد.

برقراری حس آرامش و امنیت برای دانش آموزان به عنوان خانه ی دوم آن ها

۰ +
دانش آموز
۰
نفر پرسنل
۰ +
سال سابقه
۰ +
زیر بنا

برقراری حس آرامش و امنیت برای دانش آموزان به عنوان خانه ی دوم آن ها

۰ +
دانش آموز
۰
نفر پرسنل
۰ +
سال سابقه
۰ +
زیر بنا